U bent hier: Home » werking » Onze school » Praktische info

Eten op school

De kleuters eten gezellig samen in de kleuterblok. De klasjes van de lagere school eten in hun eigen klas samen met hun juf.

Leerlingen kunnen ook vooraf bepalen of ze een drankje van school wensen tijdens het middagmaal.We bieden fruitsap, appelsap, appel-kerssap, multivruchtensap en bruisend water aan.

Water staat gratis ter beschikking.

Gezonde eetgewoonten zijn erg belangrijk voor ons.Elke dag proberen we minstens één stuk fruit te eten. Kinderen kunnen dat zelf meebrengen maar kunnen ook op dinsdag fruit van school afnemen (vanaf oktober tot einde schooljaar). Koeken brengen we, zonder papiertje, mee in onze koekendoos.

 

Opvang

Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang om tegemoet te komen aan de noden van werkende ouders. De betaling voor de opvang gebeurt door middel van beurtenkaarten die kunnen aangekocht worden via het secretariaat. Per begonnen kwartier wordt er één opvangbeurt (€ 0,35) aangerekend.

Voor- en naschoolse opvang:

maandag t/m vrijdag: vanaf 8u

maandagnamiddag: 15u45 - 16u15

dinsdag, donderdag en vrijdagnamiddag: 15u20 - 16u

Later of vroeger? Via Pagadderke Bornem

Busdienst

Onze leerlingen worden vervoerd van en naar school door onze eigen bus. Guido de buschauffeur brengt de kinderen op een veilige manier naar school en vervoert de kinderen na school ook naar huis.

Afspraken rond busvervoer maak je best via het secretariaat.

tel: 03 889 12 71

Afwezigheden

Aanwezigheid op school

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement.

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. Elke afwezigheid wordt aan de ouders of de verantwoordelijke persoon gemeld, tenzij vooraf een schriftelijk bewijs werd binnengeleverd.
Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

BELANGRIJK

Omdat we onze dag starten in onze ronde, komen we graag allemaal op tijd naar school.

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. 

WAARSCHUWING

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.


Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend. Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld. De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.


Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.

Ongeval op school

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?
Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.

De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van de Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.

Steeds :

  • Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden.
  • Het ongeval bij het ziekenfonds aangeven.
  • Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken enz… zelf vereffenen en je ziekenfonds verzoeken om:
  • terugbetaling van hun aandeel in deze kosten .
  • een attest waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde deel vermeld staat.
  • Dit attest bezorgen aan de klastitularis.